Strona główna » Turystyka
 
 

Serwis partnerski

 
 
Przyłączenie się do Newslettera
oznacza akceptacje
regulaminu!
Wyrejestruj się.
 
 


 
 

Turystyka

W najbliższej okolicy Międzyrzeca Podlaskiego znajdują się duże naturalne kompleksy leśne, występujące na południowy wschód od miasta, gdzie spotkać można liczne gatunki roślin chronionych. Wszystkie kompleksy leśne mają dogodną komunikację kolejową lub samochodową. Dużą atrakcją naszych lasów w sezonie letnio-jesiennym jest obfitość różnych gatunków grzybów. Do niewątpliwych atrakcji okolic Międzyrzeca Podlaskiego należy zajmujący ok. 129 ha rezerwat przyrody „Liski”, położony w obrębie zwartego kompleksu leśnego leżącego na południowy wschód od miasta, użytek ekologiczny „Stawy”, a także, powstały w wyniku eksploatacji złoży żwiru na południowych krańcach miasta, zbiornik wodny „Żwirownia” o powierzchni lustra wody 43 ha i 3 podobne w najbliższej okolicy.

Rezerwat „Liski” - położony jest na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski, w bezpośrednim sąsiedztwie południowej części Miasta Międzyrzec Podlaski, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 128,84 ha, który powstał w 1981 r. Na terenie rezerwatu występuje osiem typów zbiorowisk roślinnych o charakterze naturalnym lub półnaturalnym, z licznymi zespołami oraz gatunkami roślin rzadkich i chronionych. Zwracają uwagę wielogatunkowe drzewostany, z okazałymi dębami i sosnami. Dobrze zachowanymi zespołami są: bór mieszany - przeważający na 80 % powierzchni rezerwatu, bór wilgotny, torfowisko wysokie, grąd lipowo-grabowy niski i wysoki. Warstwę drzew na terenie rezerwatu tworzą: dąb szypułkowy, jako gatunek główny, którego najstarsze egzemplarze w rezerwacie osiągają wiek ok. 250 lat i rozmiary drzew pomnikowych, sosna zwyczajna z najstarszymi egzemplarzami w wieku ok. 200 lat i wysokością 30 m oraz brzoza brodawkowata, olsza czarna, grab zwyczajny, lipa drobnolistna, osika, klon zwyczajny i świerk pospolity. Najczęściej można tu spotkać: z gatunków drzewiastych – grab, dąb, osika i klon zwyczajny, z gatunków krzewiastych – bez koralowy, porzeczka czerwona, trzmielina europejska, kalina koralowa, jarząb pospolity oraz czeremcha zwyczajna. Do gatunków chronionych występujących na terenie rezerwatu należą: lilia złotogłów, kruszczyk szerokolistny, podkolan biały, gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko, widłaki, orlik pospolity, konwalia majowa. Zbiorowiska roślinne rezerwatu są wiodącym tematem pieszej ścieżki dydaktycznej. Zaczyna się ona przy tablicy informacyjnej ustawionej obok pomnikowego dębu i biegnie po istniejących drogach leśnych. Trasa ścieżki oznakowana jest kolorem czerwonym i składa się na nią 6 tematycznych przystanków. Jej długość to 3 km, a czas jaki trzeba przeznaczyć na zwiedzanie wynosi 1,5 godziny.
Bogata jest też fauna rezerwatu „Liski”. Z rzadkich gatunków ssaków obserwowano tu orzesznicę, natomiast z częściej występujących: jeż wschodni i wiewiórka. Uwagę zwraca też duża ilość mrowisk mrówki rudnicy. Z ptaków lęgowych stwierdzono m.in. kruka i dzięcioła średniego. Dość licznie występują: strzyżyk, grubodziób oraz muchołówka żałobna. Z ptaków drapieżnych obserwowano myszołowy i trzmielojady, natomiast z sów puszczyka.

Użytek ekologiczny „STAWY” - położony jest w granicach administracyjnych Miasta Międzyrzec Podlaski, to decyduje o jego wyjątkowym charakterze. Został utworzony na gruntach stanowiących prawobrzeżny fragment doliny rzeki Krzny, a jego ogólna powierzchnia wynosi 15,22 ha. W skład obszaru stanowiącego użytek wchodzą, silnie już dziś zarośnięte przez roślinność, doły powstałe w wyniku eksploatacji torfu oraz otaczające je pastwiska, łąki i nieużytki gospodarcze, w tym dawne koryto rzeki Krzny. Flora użytku „Stawy” jest dosyć bogata, liczy ok. 163 gatunki roślin naczyniowych. Występują tu gatunki roślin podlegające ochronie całkowitej, tj.: storczyk krwisty i storczyk szerokolistny, a także ochronie częściowej, tj.: porzeczka czarna i kruszyna pospolita. Ponadto na opisywanym terenie rośnie groszek błotny, gatunek znajdujący się na liście roślin zagrożonych w Polsce. Wśród zwierząt, które można zaobserwować na terenie użytku znajdują się gatunki podlegające całkowitej ochronie. Wśród płazów: ropucha paskówka, ropucha szara i ropucha zielona; z gadów: zaskroniec zwyczajny. Trudno dostępny i zabagniony teren użytku stanowi też doskonałą bazę pokarmową i lęgową dla ptaków, wśród których na uwagę zasługuje: bażant, błotniak stawowy, bocian biały, brzęczka, dymówka, jerzyk, kaczka krzyżówka, łabędź niemy, łyska, mewa śmieszka, oknówki, pokląskwa, pokrzewka ogrodowa, potrzos, przepiórka, remiz, rudzik, słowik szary, świergotek łąkowy, trzciniak, trznadel, wodnik. Występujące na terenie użytku ssaki to: kret, jeż wschodnioeuropejski, piżmak, sarna, zając szarak. Z fauny bezkręgowej można zaobserwować licznie występujące owady: ważki świtezianki, wije krocionogi, koniki polne, pasikoniki zielone, nartniki, biedronki, żuki wiosenne, złotki, listkowce cytrynki, rusałki pawiki, trzmiele oraz ślimaki winniczki.

„Żwirownia” jest sztucznym zbiornikiem, powstałym przez samoczynne zalanie wodami gruntowymi wyrobiska po eksploatacji żwiru. Cechą charakterystyczną zbiorników jest stosunkowo niska temperatura wody w sezonie wegetacyjnym, spowodowana zasilaniem przez wody gruntowe. Maksymalna głębokość zbiornika wynosi 12 m, natomiast średnia głębokość na większości powierzchni od 2,5 do 3,5 m. Od strony południowej, zachodniej i północnej na brzegach następuje sukcesja drzew (grochodrzew, brzoza, wierzba, topola) i krzewów. Od strony wschodniej przylegają zabudowania stanicy żeglarskiej i licznie obleganego w sezonie letnim kąpieliska miejskiego. Dominującymi gatunkami świata roślinnego, w lustrze wody, są trzcina pospolita, pałka wąskolistna i oczeret jeziorny, natomiast z roślinności zanurzonej rogatek sztywny występujący wzdłuż brzegów w postaci wąskich podwodnych łąk o zwartym poroście. Świat zwierzęcy najliczniej reprezentują liczne gatunki ptaków i ryb. Zbiornik „Żwirownia” jest szczególnie interesującym i często odwiedzanym przez wędkarzy. Charakteryzuje się łatwym dostępem, bogatą ichtiofauną i występowaniem dużych okazów ryb. W zbiorniku spotkać można wiele gatunków ryb, są to: biały amur, jaź, krąp, leszcz, lin, okoń, płoć, sandacz, sum, szczupak, ukleja, węgorz, wzdręga, boleń i kiełb. Dominującymi, licznie występującymi gatunkami są płoć, wzdręga i najliczniejszy wśród drapieżników okoń, którego spotykane są sztuki o znacznych rozmiarach.
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © 2010
Miasto Międzyrzec Podlaski.
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wspierania
inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug